Voorkom teleurstellingen en lees de Algemene Voorwaarden even door.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten van dansschool De Rijk.
Voor het moment van inschrijving van een danscursus dient u zich op hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, het aantal lessen, de datum van aanvang en het cursusgeld.


Artikel 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Dansschool de Rijk: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hélène Swarthplantsoen 1, 3454 VR te De Meern, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62908871.
2. Wederpartij: eenieder met wie Dansschool de Rijk een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Dansschool de Rijk en de Wederpartij gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Dansschool de Rijk zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het geven van een of meerdere Danslessen, al dan niet als onderdeel van een Cursus.
5. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Partijen en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een Overeenkomst die door de Wederpartij tot stand wordt gebracht door inschrijving rechtstreeks middels de Website. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Dansschool de Rijk geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Wederpartij de contactgegevens van Dansschool de Rijk op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
6. Website: www.dansschoolderijk.nl.
7. Cursus: een Overeenkomst betreffende een danscursus bestaande uit meer dan één Dansles.
8. Dansles: elke afzonderlijke, in het kader van de Overeenkomst, door Dansschool de Rijk te verzorgen dansles, proefles of privéles, op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek. Voorts wordt onder het begrip ‘Dansles’ vrijdansen verstaan.
9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dansschool de Rijk en iedere Overeenkomst.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | HET AANBOD
1. Dansschool de Rijk is nimmer verplicht een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan en heeft het recht om, ten aanzien van bepaalde personen, zonder opgave van redenen de totstandbrenging van een Overeenkomst te weigeren.
2. Minderjarigen kunnen zonder toestemming van hun ouder(s)/voogd niet deelnemen aan Danslessen. Ouder(s)/voogden die de Overeenkomst aangaan ten behoeve van een minderjarige, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.


Artikel 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
1. De Wederpartij is gerechtigd om een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Nakoming van de Overeenkomst op Afstand, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij.
3. De Wederpartij heeft geen herroepingsrecht nadat de Overeenkomst op Afstand door Dansschool de Rijk is nagekomen, mits:
- de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Wederpartij; en
- de Wederpartij heeft verklaard afstand te doen van haar herroepingsrecht zodra Dansschool de Rijk de Overeenkomst is nagekomen.
4. De Wederpartij kan van het herroepingsrecht gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Dansschool de Rijk. Zodra Dansschool de Rijk in kennis is gesteld van het voornemen van de Wederpartij om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit Artikel, zal Dansschool de Rijk de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
5. Bij uitoefening van het herroepingsrecht na een verzoek van de Wederpartij overeenkomstig lid 2, is de Wederpartij Dansschool de Rijk een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat door Dansschool de Rijk is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat de Wederpartij aan Dansschool de Rijk is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
6. Dansschool de Rijk zal de eventueel reeds van de Wederpartij ontvangen betaling, minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Wederpartij terugbetalen.

Artikel 5. | CURSUSSEN
1. Een Cursus kan bestaan uit één of meerdere blokken. De Danslessen die onderdeel zijn van een Cursus(blok), vinden wekelijks aaneengesloten plaats op dezelfde dag en tijd. Gedurende vakanties en feestdagen vinden evenwel geen Danslessen plaats. Vóór aanvang van een Cursus(blok) ontvangt de Wederpartij per e-mail een volledig jaaroverzicht waarin mede opgenomen is wanneer Danslessen in verband met een vakantie of feestdag niet plaatsvinden en op welke dagen deze kunnen worden ingehaald.
2. Dansschool de Rijk behoudt zich het recht voor het jaaroverzicht als bedoeld in het vorige lid tussentijds te wijzigen, waarna de Wederpartij daarvan in kennis wordt gesteld.
3. Een Cursus wordt tegen een vaste totaalprijs aangeboden. Indien de Wederpartij of een door haar ingeschreven deelnemer door ziekte of om andere reden verhinderd is deel te nemen aan een Dansles, kan de Wederpartij c.q. de door haar ingeschreven deelnemer zich via de Website of telefonisch afmelden voor de Dansles. Indien specifiek voor de overeengekomen soort Dansles beschikbaar, kan de gemiste Dansles worden ingehaald. Indien Dansschool de Rijk geen mogelijkheid tot inhalen van de Dansles aanbiedt, dan wel indien de Wederpartij of een door haar ingeschreven deelnemer niet op de geplande Dansles verschijnt zonder dat zij/hij zich daarvoor heeft afgemeld, komt de Dansles te vervallen zonder dat deze kan worden ingehaald.

Artikel 6. | GEZONDHEID
De Wederpartij verklaart impliciet dat zij en een eventuele door haar aangemelde deelnemer naar beste weten gezond zijn en fysiek in staat zijn om aan een Dansles deel te nemen zonder schade voor hun gezondheid. De Wederpartij garandeert dat zij en eventuele door haar aangemelde deelnemers in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeren, dat zij niet op de hoogte zijn van een medische of andere reden waarom zij niet in staat zouden zijn om de betreffende Dansles te volgen en dat de Dansles niet schadelijk is voor hun gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Deelname aan Danslessen geschiedt uitsluitend op eigen risico.

Artikel 7. | HUISREGELS
1. De Wederpartij en eventuele door haar aangemelde deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van Dansschool de Rijk, zoals geopenbaard op de danslocatie. Deze huisregels kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de huisregels maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. In het bijzonder geldt dat:
- de Wederpartij eventuele door haar aangemelde deelnemers op tijd komen voor de Dansles;
- andere personen in hun waarde moeten worden gelaten en met respect dienen te worden behandeld.
2. Dansschool de Rijk is gerechtigd de Wederpartij en/of eventuele door haar aangemelde deelnemers de toegang tot de danslocatie te ontzeggen of haar/hen daarvan te verwijderen dan wel haar/hen de (verdere) deelname aan de Dansles te ontzeggen, indien het gedrag van de Wederpartij en/of eventuele door haar aangemelde deelnemers daartoe, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of gelet op het bepaalde in het vorige lid, aanleiding geeft.
3. Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico. Het is verplicht jassen op te hangen in de garderobe vanwege brandweervoorschrift.

Artikel 8. | VERPLAATSING VAN DANSLESSEN DOOR DANSSCHOOL DE RIJK
Dansschool de Rijk spant zich in geplande Dansles doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht als bedoeld in Artikel 9 of wegens onvoldoende deelnemers genoodzaakt zijn om een Dansles te verplaatsen of te annuleren. In geval Dansschool de Rijk een Dansles dient te verplaatsen of te annuleren, doet Dansschool de Rijk daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij. Bij de vaststelling van de datum en tijd waarnaar een Dansles wordt verplaatst, houden Partijen rekening met elkaars redelijke belangen.

Artikel 9. | OVERMACHT
1. Dansschool de Rijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, waaronder mede begrepen ziekte van dansdocenten en overheidsmaatregelen waardoor nakoming van de Overeenkomst (tijdelijk) niet mogelijk is. De uitvoering van de Overeenkomst wordt in geval van tijdelijke overmacht opgeschort waarna de misgelopen Danslessen alsnog kunnen worden ingehaald.
2. Indien de nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Dansschool de Rijk bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
Dansschool de Rijk is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Dansschool de Rijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Artikel 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw.
2. Dansschool de Rijk is gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat een wijziging geen betrekking heeft op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst.
3. Betaling voor een Cursus(blok) dient volledig vóór aanvang daarvan te geschieden, tenzij uitdrukkelijk betaling in twee termijnen is overeengekomen. Facturering vindt plaats binnen zeven dagen na totstandkoming van de betreffende Overeenkomst, met dien verstande dat als uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling in twee termijnen geschiedt, de tweede termijn in de daaropvolgende maand wordt gefactureerd.
4. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Dansschool de Rijk aangewezen wijze. In geval van betaling middels overboeking of automatische incasso, dient de factuur binnen zeven dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling voor Danslessen die geen onderdeel zijn van een Cursus, vóór aanvang van de Dansles te zijn voldaan, bij gebreke waarvan Dansschool de Rijk gerechtigd is de toegang tot de Dansles te weigeren.
6. In geval van automatische incasso, verstrekt de Wederpartij Dansschool de Rijk een machtiging tot automatische incasso. In geval de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
7. Dansschool de Rijk is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is Dansschool de Rijk gerechtigd om over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente in rekening te brengen.
9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij. Hierbij wordt ten nadele van de Wederpartij niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

Artikel 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Dansschool de Rijk draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Dansschool de Rijk kan worden toegerekend.
2. Dansschool de Rijk is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, letsel of blessures. Deelname aan de Danslessen geschiedt geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico. Dansschool de Rijk is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart Dansschool de Rijk van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen of van goederen die de Wederpartij of een vanwege haar aangemelde deelnemer zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Dansschool de Rijk aangeboden diensten.
3. Dansschool de Rijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door de Wederpartij behalen van resultaten. Dansschool de Rijk verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
4. Mocht Dansschool de Rijk aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Dansschool de Rijk, indien mogelijk, het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Dansschool de Rijk hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Dansschool de Rijk ter zake vervalt.
5. De eventuele aansprakelijkheid van Dansschool de Rijk is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Dansschool de Rijk betrekking heeft.
6. De Wederpartij en de eventueel door haar aangemelde andere deelnemers zijn aansprakelijk voor alle aan hen toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de op de danslocatie beschikbare materialen en overige eigendommen van Dansschool de Rijk of derden.
7. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Dansschool de Rijk verleende diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Dansschool de Rijk. Indien een klacht in het kader van een Overeenkomst op Afstand niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Wederpartij het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (www.ec.europa.eu/consumers/odr/).
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Dansschool de Rijk een jaar.

Artikel 13. | FOTO- EN FILMOPNAMEN
1. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape etc.) in en op het terrein van Dansschool de Rijk is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming van de directie/bedrijfsleiding van Dansschool de Rijk. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
2. De (door de fotograaf) in Dansschool de Rijk gemaakte foto's, van Dansschool de Rijk ontvangen foto's en foto's die op de Website of social mediapagina's van Dansschool de Rijk staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend, tenzij hiervoor voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming is gegeven door de directie van Dansschool de Rijk.

Artikel 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM
Het is ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de Danslessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, zowel gedurende als na het eindigen van de Overeenkomst. Bij overtreding van dit verbod verplicht de Wederpartij zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan Dansschool de Rijk, onverlet een verdere schadeclaim van Dansschool de Rijk en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

Artikel 15. | SLOTBEPALINGEN
1. Dansschool de Rijk is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
2. De aan de Wederpartij toekomende rechten uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Dansschool de Rijk niet worden overgedragen aan derden.
3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Voordat een eventueel beroep op de rechter of geschillencommissie als bedoeld in Artikel 12.7 wordt gedaan, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.
5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Dansschool de Rijk een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Wederpartij is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Dansschool de Rijk Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.


Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door Maatwerk Jurist en gewijzigd op 4 november 2022 en gelden voor alle overeenkomsten gemaakt op of na deze datum.


   © Copyright 2017, J4Dnl. Alle rechten voorbehouden aan Dansschool De Rijk