Voorkom teleurstellingen en lees de Algemene Voorwaarden even door.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten van dansschool De Rijk Voor het moment van inschrijving van een danscursus dient u zich op hoogte te
stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, het aantal lessen, de datum van aanvang en het cursusgeld.


1. Algemeen

1.1    Iedere cursist van Dansschool De Rijk is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Dansschool De Rijk (hierna benoemd als: de dansschool).

1.2    Indien sprake is van een overeenkomst tussen de dansschool en een cursist, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en dientengevolge onlosmakelijk mee verbonden;

1.3    De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk;

1.4   De dansschool behoudt zich het recht voor personen te weigeren zonder opgaaf van redenen;

1.5    Bezoek aan de locatie is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de locatie. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico. U bent verplicht uw jas op te hangen in de garderobe (brandweervoorschrift);

1.6    Verlies of beschadigingen aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden;

1.7    Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie/bedrijfsleiding van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken;

1.8    De dansschool behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld voor de cursussen, activiteiten, of producten per dansseizoen (september t/m juni) of kalenderjaar te indexeren;

1.9    Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.


2.   Inschrijving en betalingsvoorwaarden

2.1    Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en wordt automatisch beëindigd na de laatste dansles van de cursus;

2.2    De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus;

2.3    Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen, door welke oorzaak dan ook, ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld;

2.4    U betaalt het lesgeld door het invullen van een machtiging (incasso-opdracht). U machtigt hiermee de dansschool het verschuldigde bedrag van uw rekening te incasseren na de eerste les of met een factuur (betaling binnen 7 dagen).

2.5    De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.;

2.6    Ingeval van annulering door de dansschool voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op intrekking van de machtiging.

2.7    Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven bij de dansschool. Ouder(s)/voogd die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden;

2.8    Als u het lesgeld in één termijn betaalt, wordt het totale bedrag na de eerste les van de cursus van uw rekening geïncasseerd. Als u het lesgeld in termijnen betaalt, wordt het eerste termijn na de eerste les van de cursus van uw rekening geïncasseerd. De resterende termijnen worden vervolgens iedere laatste week van de maand geïncasseerd;

2.9    Bij niet tijdige betaling bent  u in verzuim en wordt u per direct de toegang tot de dansschool ontzegd. U hebt geen recht om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen. U dient hiervoor een privéles te boeken tegen het tarief van € 50,- per 50 minuten per paar;

2.10    Indien de dansschool een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.
 
   
3. Afmelding

3.1    Bij afmelding gedurende de cursus - om welke reden ook - bent u verplicht het volledige lesgeld van uw cursus te betalen. Ook als u het lesgeld in termijnen betaalt;

3.2    Bij afmelding tot 6 weken voor aanvang cursus brengt de dansschool € 25,00 per persoon administratiekosten in rekening;

3.3    Bij afmelding tussen 4 en 6 weken voor aanvang cursus brengt de dansschool 25% van het lesgeld in rekening;

3.4    Bij afmelding tussen 2 en 4 weken voor aanvang cursus brengt de dansschool 50% van het lesgeld in rekening;

3.5    Bij afmelding tussen 1 en twee weken voor aanvang cursus brengt de dansschool 75% van het lesgeld in rekening;

3.6    Bij afmelding 1 week voor aanvang cursus brengt de dansschool 100% van het lesgeld in rekening;

3.7    Bij annulering tijdens de cursus krijgt u een tegoedbon voor de niet gevolgde lessen;

3.8     Er vindt in geen geval restitutie plaats van het lesgeld.
     
3.9     Afmelding in uitzonderlijke gevallen. In het uitzonderlijke geval dat door onvoorziene en opgelegde maatregelen van de overheid en/of door extreme weersomstandigheden de dansschool een of meerdere lessen niet door kan laten gaan, zal er géén terugbetaling van het lesgeld voor de niet gegeven dansles(sen) plaatsvinden. De dansschool zal uiteraard proberen deze les(sen) binnen hetzelfde dansseizoen aan te bieden, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
     

4. Overige verplichtingen

4.1   De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

4.2    De cursist dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich hier aan te houden.


5. Foto- en filmopnamen

5.1   Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken;

5.2   De (door de fotograaf) in de dansschool gemaakte foto's, van de dansschool ontvangen foto's en foto's, die op de website of social mediapagina's van de dansschool staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.   © Copyright 2017, J4Dnl. Alle rechten voorbehouden aan Dansschool De Rijk